Vietnam 2013 General Health Accounts and Disease Expenditures with Sub-Analysis of 2013 HIV/AIDS Expenditure (Vietnamese)

Resource Type: Report
Authors: Pham Le Tuan
Published: June 2016

Resource Description:

Hệ thống Tài khoản y tế (SHA – System of Health Account) là một công cụ hữu ích trình bày một cách có hệ thống dòng chảy của các nguồn tài chính liên quan đến sử dụng các hàng hóa và dịch vụ y tế trên phạm vi quốc gia thông qua việc phân tích hệ thống các chỉ tiêu tài chính y tế. Ở Việt Nam, Bộ Y tế đã tiến hành xây dựng Hệ thống Tài khoản y tế quốc gia cho các năm từ 1998 đến 2012, dựa trên các tài liệu kỹ thuật của quốc tế của từng thời kỳ, phục vụ nhu cầu của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và hoạch định chính sách y tế.

Năm 2015, sau khi lãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch tổng thể xây dựng Tài khoản y tế Việt Nam giai đoạn 2015-2020, với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của Dự án Quản trị và Tài chính y tế/ Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID/HFG), Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch – Tài chính) đã tiến hành xây dựng thành công Hệ thống Tài khoản y tế quốc gia năm 2013 sử dụng bộ công cụ SHA 2011. Đây là tài liệu hướng dẫn chung do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Cộng đồng châu Âu (EU) và Tổ chức y tế thế giới (WHO) phối hợp xây dựng và được WHO khuyến nghị áp dụng thống nhất trên toàn cầu. Số liệu của Hệ thống Tài khoản y tế quốc gia là một bộ số liệu thống nhất, lập theo bộ công cụ mới giúp phân tích chi tiết hơn việc sử dụng hàng hóa và dịch vụ y tế theo nhóm bệnh, tuổi, giới tính và đối tượng hưởng lợi. Các chỉ tiêu tương đồng khác đã sử dụng ở các bộ công cụ trước đây cũng được sử dụng để phân tích đa chiều và cụ thể hơn. Tài khoản HIV/AIDS lần đầu tiên được xây dựng như một bộ phận không tách rời của Hệ thống Tài khoản y tế quốc gia 2013.
Với chuỗi các chỉ số cơ bản có tính so sánh quốc tế của Hệ thống Tài khoản y tế quốc gia đã xây dựng trong nhiều năm qua, kết hợp với số liệu chi tiết và tổng hợp trích xuất từ Hệ thống Tài khoản y tế quốc gia 2013 vừa được lập theo bộ công cụ mới SHA 2011, Bộ Y tế hy vọng sẽ cung cấp các thông tin hữu ích cho các nhà nghiên cứu, quản lý và hoạch định chính sách y tế trong và ngoài nước tham khảo và sử dụng.

Download

Tags: , , , , , , ,

Back to Top